Regulamin Forum Tato.Net – Edycja wiosenna

I § Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich w dniu 14 kwietnia 2018 r. odbywa się Forum Tato.Net – Edycja wiosenna zwane dalej Forum.
 2. Organizatorem Forum jest Fundacja im. św. Cyryla i Metodego.
 3. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem www.forum.tato.net
 4. Biuro Organizacyjne Forum ma siedzibę w Lublinie, ul. Ks. W. Danielskiego 10, 20-806 Lublin, tel. (+48) 81 527 99 13, e-mail:  forum@tato.net

 

II § Zasady uczestnictwa i jego odwołania

 1. Uczestnikiem Forum może zostać każdy mężczyzna będący ojcem, pełniący w społeczeństwie funkcje ojcowskie lub przygotowujący się do pełnienia roli ojca, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej forum oraz uiszczeniu opłaty.
 2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Forum upływa w dniu 9 kwietnia 2018 r. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest rejestracja w dniu Forum, jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku przekroczenia limitu uczestników.
 3. Opłatę za uczestnictwo w Forum należy przesłać na konto organizatora – Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, nr rachunku BZ WBK PL32 1090 2688 0000 0001 3274 5411 w tytule przelewu podając numer zamówienia otrzymany podczas rejestracji internetowej.
 4. Na indywidualną prośbę Uczestnika organizator wystawi fakturę za udział w Forum nie później niż 14 dni od daty zakończenia Forum.
 5. Opłata za udział w Forum wynosi 160 zł w systemie Pay What You Can. Opłata pokrywa koszty:
  a) uczestnictwa w obradach w trakcie trwania całego Forum,
  b) korzystania z sal i infrastruktury obiektów, w których odbywa się Forum,
  c) materiałów konferencyjnych,
  d) poczęstunku podczas przerw kawowych,
  e) obiadu
 6. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu ani noclegów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego obniżenia opłaty za udział w Forum w ramach akcji promocyjnej.
 8. Całość lub część kosztów uczestnictwa w forum może być pokryta z funduszu stypendialnego. Decyzje co do przyznania stypendium i jego wysokości są podejmowane przez Organizatora na podstawie analizy zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem http://forum.tato.net/aplikuj-o-stypendium/. Pomimo tego, że decyzje są podejmowane w oparciu o kryterium dochodowe wnioskujących, decyzja Organizatora ma charakter uznaniowy i nie przysługuje od niej odwołanie.
 9. Stypendium może być fundowane przez innych uczestników / sympatyków forum za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://forum.tato.net/udzial/ufunduj-stypendium/
 10. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum. Rezygnacja powinna być dokonana w formie mailowej na adres: sklep@tato.net podając w tytule wiadomości „Forum– rezygnacja”. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty wniesionej na rzecz Forum przez uczestnika w przypadku jego rezygnacji.

 

III. § Postanowienia końcowe

 1. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu z regulaminu Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.).
 3. Udział w Forum jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w przypadku:
  a) gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektów, na których odbywa się Forum
  b) gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu, bądź pozowanie do zdjęcia.
  W szczególności dotyczy to publikacji zdjęć i ujęć filmowych uczestników na stronie internetowej organizatora, portalach społecznościowych, w mediach oraz w formie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów), w celach promocyjnych i informacyjnych.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.
 5. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu oznacza jednocześnie oświadczenie o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
Poleć Forum