Regulamin IX Międzynarodowego Forum Tato.Net

I § Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich w dniu 30 września 2017 r. odbywa się IX Międzynarodowe Forum Tato.Net, zwane dalej Forum.

2. Organizatorem Forum jest Fundacja im. św. Cyryla i Metodego.

3. Oficjalny serwis internetowy Forum znajduje się pod adresem www.forum.tato.net

4. Biuro Organizacyjne Forum ma siedzibę w Lublinie, ul. Ks. W. Danielskiego 10, 20-806 Lublin, tel. (+48) 81 527 99 13, e-mail: forum@tato.net

II § Zasady uczestnictwa i jego odwołania

5. Uczestnikiem Forum może zostać każdy mężczyzna będący ojcem, pełniący w społeczeństwie funkcje ojcowskie lub przygotowujący się do pełnienia roli ojca, po wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej forum oraz uiszczeniu opłaty.

6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Forum upływa w dniu 29 września 2017 r. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest rejestracja w dniu Forum, jednakże Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku przekroczenia limitu uczestników. Opłata rejestracyjna, od godziny 16.00 dnia 29.09.2017, wynosi 250 zł.

7. Opłatę za uczestnictwo w Forum należy przesłać na konto organizatora – Fundacji im. św. Cyryla i Metodego, nr rachunku BZ WBK PL32 1090 2688 0000 0001 3274 5411 w tytule przelewu podając numer zamówienia otrzymany podczas rejestracji internetowej.

8. Na indywidualną prośbę Uczestnika organizator wystawi fakturę za udział w Forum nie później niż 14 dni od daty zakończenia Forum.

9. Opłata za udział w Forum wynosi 200 zł. Opłata pokrywa koszty:
a) uczestnictwa w obradach w trakcie trwania całego Forum,
b) korzystania z sal i infrastruktury obiektów, w których odbywa się Forum,
c) materiałów konferencyjnych,
d) poczęstunku podczas przerw kawowych,
e) obiadu

10. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu ani noclegów.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do czasowego obniżenia opłaty za udział w Forum w ramach akcji promocyjnej.

12. Całość lub część kosztów uczestnictwa w Forum może być pokryta z funduszu stypendialnego. Decyzje co do przyznania stypendium i jego wysokości są podejmowane przez Organizatora na podstawie analizy zgłoszeń przesłanych za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem http://forum.tato.net/aplikuj-o-stypendium/. Pomimo tego, że decyzje są podejmowane w oparciu o kryterium dochodowe wnioskujących, decyzja Organizatora ma charakter uznaniowy i nie przysługuje od niej odwołanie.

13. Stypendium może być fundowane przez innych uczestników / sympatyków forum za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem  http://forum.tato.net/udzial/ufunduj-stypendium/

14. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Forum. Rezygnacja powinna być dokonana w formie mailowej na adres: sklep@tato.net podając w tytule wiadomości „Forum– rezygnacja”. Organizator zwróci Uczestnikowi całość opłaty w formie bonu podarunkowego o wartości równej opłacie wniesionej na rzecz Forum, uprawniającego do uczestniczenia w Forum tato.net przez jednego uczestnika. Bon podarunkowy może być następnie przekazany nieodpłatnie lub sprzedany innemu ojcu. Alternatywnie, możliwy jest zwrot 70 % kwoty uiszczonej przez uczestnika – zwrot gotówki możliwy jest jedynie w przypadku rezygnacji dokonanej w terminie do 2 września 2017 r.

III. § Postanowienia końcowe

15. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Forum jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

16. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika Forum jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, Poz. 833, z późniejszymi poprawkami.).

17. Udział w Forum jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie w przypadku:

a) gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektów, na których odbywa się Forum

b) gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu, bądź pozowanie do zdjęcia.
W szczególności dotyczy to publikacji zdjęć i ujęć filmowych uczestników na stronie internetowej organizatora, portalach społecznościowych, w mediach oraz w formie materiałów promocyjnych (ulotek, plakatów), w celach promocyjnych i informacyjnych.

18. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Forum.